Informace zveřejněné na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“) se řadí Madal Bal a.s. mezi povinné subjekty, na které dopadá povinnost zavést tzv. vnitřní oznamovací systém. Tento systém zahrnuje proces upozornění na protiprávní jednání, prošetření takového oznámení a případné přijetí nápravného opatření.

CO JE OZNÁMENÍ?

Oznámením se rozumí ústní či písemné oznámení fyzické osoby, jehož obsahem jsou informace o možném protiprávním jednání, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací pro zaměstnavatele.

CO SE OZNAMUJE?

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které má znaky:

a)      trestného činu (např. krádež, vydírání, ublížení na zdraví atd.)

b)      přestupku, za který zákon stanoví pokutu, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč (např. přestupky v oblasti podnikání)

c)      porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo

d)      porušuje jiný právní předpis nebo předpis EU v oblastech uvedených v §2, odst. 2 písm. d Zákona.

KDO MŮŽE BÝT OZNAMOVATELEM

Oznamovatelem může být každá fyzická osoba, která oznámí nebo zveřejní informace o porušení právních předpisů, jež získala v souvislosti s činnostmi souvisejícími s prací v Madal Bal a.s. Oznamovateli mohou být zaměstnanci Madal Bal a.s., uchazeči o zaměstnání, stážisté.

Madal Bal a.s. využívá svého zákonného práva vyloučit přijímání oznámení od jiných osob než těch, které pro povinný subjekt vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle §2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona (tj. jako zaměstnanci, osoby ve služebním poměru, dobrovolníci a stážisté).

KDO JE POVINNÝM SUBJEKTEM

Povinným subjektem je Madal Bal a.s., který je povinen zřídit vnitřní oznamovací systém
a určit příslušnou osobu.

ZPŮSOBY PODÁNÍ OZNÁMENÍ

Oznámení lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Madal Bal a.s., externího oznamovacího systému prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti nebo uveřejněním, případně přímo příslušným orgánům veřejné moci.

VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

V rámci Madal Bal a.s. může oznamovatel podat příslušné osobě oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému. Oznámení je možno podat písemně či ústně. Osobou pověřenou vedením vnitřního oznamovacího systému Madal Bal je Mgr. Jana Dušková, tel. 605 163 746 (dále jen „příslušná osoba“).

Písemné oznámení je možno uskutečnit emailem na adresu: oznameni@madalbal.cz

Ústní oznámení je možno učinit prostřednictvím hlasové zprávy zaslané emailem na adresu: oznameni@madalbal.cz nebo během osobního setkání s příslušnou osobou, které je nutno předem domluvit.

JAK BY MĚLO OZNÁMENÍ VYPADAT?

Oznámení musí být dostatečně srozumitelné a musí obsahovat následující:

·         Jméno, příjmení a datum narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Anonymní oznámení nebude považováno za oznámení podle zákona.

·         Podrobný popis oznamovaného protiprávního jednání, případně datum, místo a čas protiprávního jednání.

·         Je-li to možné, jméno a pracovní pozice osob zapojených do protiprávního jednání, případně další informace, které mohou sloužit k pozdější identifikaci těchto osob.

·         Jakékoliv další informace či podklady.

OCHRANA PŘED ODVETNÝMI OPATŘENÍMI

Zákon zakazuje uplatnit vůči oznamovateli či jiné chráněné osobě jakékoliv odvetné opatření. Tedy takové jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo jiné chráněné osobě může způsobit újmu (§ 4 zákona o ochraně oznamovatelů). Zaměstnavatel, pro kterého oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nesmí umožnit, aby oznamovatel nebo jiná chráněná osoba byli vystaveni odvetnému opatření.

EXTERNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

Pokud se oznamovatel rozhodne nevyužít ke svému oznámení vnitřní oznamovací systém, může v souladu se Zákonem pro své oznámení využít systém vnějšího oznámení, prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, jakožto tzv. externí oznamovací systém. 

Informace pro oznamovatele dle zákona na ochranu oznamovatelů – Oznamovatel (justice.cz) External link icon

Osoby zvažující podání oznámení o protiprávním jednání se před podáním vlastního oznámení mohou bezplatně a důvěrně obrátit na Ministerstvo spravedlnosti písemně (oznamovatel@msp.justice.cz) či ústně (tel.: 221 997 840) s žádostí o konzultaci v této věci. 
Přímé podání lze učinit přes formulář Ministerstva spravedlnosti Chci podat oznámení – veřejnost – Oznamovatel (justice.cz) External link icon.

POUČENÍ O VĚDOMĚ NEPRAVDIVÉM OZNÁMENÍ

Oznamovatel, který podá vědomě nepravdivé oznámení, nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními.

V případě, že oznamovatel podá vědomě nepravdivé oznámení:

·         dopustí se přestupku, za což lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

·         a v určitých případech se může dopustit trestného činu pomluvy dle §184 TZ (např. nepravdivé oznámení, že ve skladu někdo krade) nebo trestného činu křivého obvinění §345 TZ.